Εφαρμογές Μισθοδοσίας - HRM

You are here:

Οι εφαρμογές Business Μισθοδοσία HRM και PYLON HRM είναι κορυφαίες εφαρμογές Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά. Αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη λύση υψηλής τεχνολογίας μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net.

Η SoftNet σας προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας και HR για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιριών που παραμένει πλήρως εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Η απόλυτη παραμετροποίηση του στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης αναγάγει την Business Μισθοδοσία HRM και το PYLON HRM σε απαραίτητο εργαλείο PAYROLL και HRM όλων των επιχειρήσεων. Χαρακτηρίζονται από το εύχρηστο περιβάλλον εργασίας τους, την πλήρη παραμετρικότητα τους, την απόλυτη ακρίβεια στους υπολογισμούς και την τάχιστη ενημέρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και νόμων. Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στην καταχώρηση μισθοδοτικών στοιχείων παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και ένα πολύ σημαντικό του πλεονέκτημα είναι η σύνδεση του με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές PYLON όπου μεταφέρονται οι δαπάνες μισθοδοσίας και η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθήσει με ακρίβεια την οικονομική της δραστηριότητα.

Τα υποσυστήματα της Business Μισθοδοσία HRM και του PYLON HRM περιλαμβάνουν:
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για τον χειρισμό συμβάσεων που έληξαν, καταγγέλθηκαν ή είναι σε ισχύ με παράλληλη διασφάλιση του χρήστη από παράνομες μειώσεις μισθών. Πλήρης διαχείριση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (συνεχής & αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet) με αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Σ.Σ.Ε. Αυτόματη κατάργηση επιδομάτων (Ν.4046), Ενσωμάτωση Επιχειρησιακών Συμβάσεων (Ν.4024). Πλήρης συνδεσιμότητα με Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Τράπεζες, καθώς και με όλες τις εμπορολογιστικές εφαρμογές. Πλήρης εναρμόνιση με τον κανονισμό GDPR. Άντληση Σταθερών Στοιχείων Εργαζομένου από Ε.Φ.Κ.Α.
 • Η μοναδική εφαρμογή που καλύπτει αυτοματοποιημένα κάθε κατηγορία εργαζομένων χωρίς καμία παραμετροποίηση: Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά.
 • Αναβαθμισμένη Διαχείριση των Υποσυστημάτων Αδείας, Ασθενείας, Πρόσθετων Αποδοχών, Παροχών, Προκαταβολών σε συνδυασμό με εργαλεία διαμόρφωσης Πολιτικής Μισθών παρέχουν μοναδικά προνόμια σε όσους επαγγελματίες επενδύουν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους.
 • Πλήθος αυτοματοποιημένων εργαλείων και υποσυστημάτων παρέχουν στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού μοναδικά προνόμια διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οργανόγραμμα, Περιγραφή Θέσης Εργασίας, Διαχείριση Βιογραφικών, Αξιολόγηση & Εκπαίδευση Προσωπικού, Διαχείριση Ταξιδίων, Οχημάτων Κινητής Τηλεφωνίας, Παγίων, Υγιεινή & Ασφάλεια. Διαχείριση Εφημεριών, Προγραμματισμός και Εκκαθάριση Υπερβάλλοντος Ποσού.
 • Πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Παρακολούθηση των άρθρων Γ.Λ. & Α.Λ. και σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή. Επιπλέον δυνατότητες κατάρτισης σεναρίων προϋπολογισμών καθώς και προβλέψεων αποζημίωσης απόλυσης, συνταξιοδότησης και αδείας.
 • Το ολοκληρωμένο υποσύστημα της Ωρομέτρησης παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων με παράλληλη δυνατότητα παραμετροποίησης των ωραρίων εργασίας με βάση τους κανόνες που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται πλήρως όλα τα υποσυστήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ωρομέτρηση των εργαζομένων όπως άδειες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες.
 • Αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη web πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) με στόχο, τη δημιουργία κεντρικού περιβάλλοντος intranet για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, προϊσταμένων, και του προσωπικού HR, την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των εργαζομένων από το Τμήμα Payroll/HR, την αυτοματοποίηση παραδοσιακά χρονοβόρων / γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 • Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) μέσω του οποίου μπορούν οι τελικοί χρήστες να έχουν: Έξυπνες Αποφάσεις, Κύβους, Αναφορές, Δυναμικό Report, Δυναμική ανάλυση , Πληροφόρηση σε Mobile Συσκευές. Το B.I διευκολύνει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην πρόσβαση και στην ανάλυση των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Το σύστημα είναι δομημένο να παρέχει στους ανθρώπους την απόκτηση γνώσεων, με τη χρήση οικείων, εύχρηστων εργαλείων, τα οποία λειτουργούν από μια δοκιμασμένη, ευέλικτη πλατφόρμα Business Intelligence.
 • Η πλέον ολοκληρωμένη γκάμα πρότυπων εκτυπώσεων για την αποφυγή διαχείρισης εξωτερικών αρχείων (word, excel κ.λ.π.). Για παράδειγμα: Ληξιάριο Συμβάσεων Οικογενειακό Επίδομα, Επιδότηση Παραμεθορίων, Βεβαίωση Εποχικότητας,  Πρακτική Άσκηση – Αιτήσεις Απογραφής, Μεταβολής, Μη Οφειλής, Ενημερότητας ΙΚΑ – Καταστάσεις Ασφαλίστρων ΟΛΩΝ των Επικουρικών & Λοιπών ταμείων, Υπόλοιπο Αδειών (όλων των τύπων), Προγραμματισμός Αδειών, Άδεια Άνευ Αποδοχών, Πλαφόν Ασθενείας, Ιστορικότητα Μισθών, Διαχείριση Δανείων & Παροχών.
 • Αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη κάλυψη της μισθοδοσίας και των λοιπών διαδικασιών των Κάθετων Αγορών όπως: Τεχνικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτήρια, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία, Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιος Τομέας. Παράλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί ο κάθε κλάδος.
 • PYLON Commercial
 • PYLON Restaurant
 • PYLON Accounting
 • PYLON Hospitality
 • PYLON ERP
Διατίθεται σε:

Ζητήστε μας μια δωρεάν παρουσίαση!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να κανονίσουμε μια συνάντηση.