Διαχείριση Παραγωγής

You are here:

H SoftNet υποστηρίζει την σύγχρονη βιομηχανία και όλες τις λειτουργίες της παραγωγικής διαδικασίας με την καινοτόμα και πληρέστερη πλατφόρμα της αγοράς PYLON ERP.

Με το PYLON ERP κάθε βιομηχανική επιχείρηση έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει πλήρως την παραγωγική της δραστηριότητα και να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε πελατειακή απαίτηση.  Το λογισμικό διαχειρίζεται λειτουργίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να αυτοματοποιήσει διαδικασίες, υπηρεσίες και πόρους ώστε να επιτυγχάνει βελτιστοποίηση οργανωτικών διαδικασιών και ορθών διοικητικών αποφάσεων. Με την εξειδικευμένη λύση της διαχείρισης παραγωγής προσφέρεται σωστός προγραμματισμός για την προμήθεια των πρώτων υλών και το ακριβές κόστος παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης.

Με την πλατφόρμα PYLON ERP δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης κάθε διαδικασίας της εταιρίας σε κάθε κρίσιμο στάδιο της παραγωγής, ενοποιούνται όλες οι λειτουργίες των τμημάτων της εταιρείας από την παραλαβή των προϊόντων μέχρι την τυποποίηση και διανομή, επιτυγχάνοντας πλήρη διαχείριση (παραλαβές, παραγωγή, ιχνηλασιμότητα) με μία ολοκληρωμένη λύση σε ένα κοινό περιβάλλον εργασίας καθώς και πλήρη συμμόρφωση με τα πλέον αυστηρά πρότυπα. Επιπρόσθετα παρέχει το πιο ολοκληρωμένο και παραμετροποιήσιμο σύστημα αναφορών που βοηθάει στην αρμονική λειτουργία της μονάδας παραγωγής.

Με το PYLON ERP έχετε σε πραγματικό χρόνο τη εποπτεία όλης της εταιρείας, διαχειρίζεστε τις κρίσιμες λειτουργίες σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό και αποκτάτε το χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση. Μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια το κόστος παραγωγής, να ενημερώνεστε για την αξία των αποθεμάτων, καθώς και την αναλυτική λογιστική βάσει στοιχείων παραγωγής, αναλώσεων και κόστους.

Η καινοτομία του PYLON ERP αντικατοπτρίζεται στην τεχνολογική του “ευφυΐα” να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης βιομηχανικής επιχείρησης.

Το υποσύστημα του PYLON ERP περιλαμβάνει:
 • Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες.
 • Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών.
 • Παρακολούθηση Assortment, ειδών σε Χρώμα/Μέγεθος/Στυλ.
 • Παρακολούθηση set/kit ειδών.
 • Αποστολές – Παραλαβές ειδών (picking-packing).
 • Πρόταση Αναπαραγγελίας Ειδών βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου αναπαραγγελίας εταιρείας, υποκαταστήματος, αποθήκης.
 • Πρότυπα Είδη και οικογένειες ειδών.
 • Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση.
 • Σενάριο Κοστολόγησης Ειδών: Δυνατότητα δημιουργίας προβλέψεων για εκκρεμής ποσότητες Δελτίων Αποστολής, Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίου για παραστατικά κόστους πωληθέντων, Δημιουργία σεναρίων για κοστολόγηση προϊόντος βάσει σύνθεσης.
 • Παρακολούθηση πολλαπλών εργοστασίων ανά εταιρεία.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών τμημάτων/κέντρων εργασίας ανά εργοστάσιο.
 • Πολλαπλά Φασεολόγια & πολλαπλές φάσεις παραγωγής ανά Φασεολόγιο.
 • Δυνατότητα ανά φάση παραγωγής παρακολούθησης ωρών μηχανών, εργαζομένων, αριθμός εργατών κλπ.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών ανά παρτίδα, ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδων και ειδικών χαρακτηριστικών.
 • Παρακολούθηση ημιέτοιμων , συμπαραγώγων και υποπροϊόντος.
 • Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία πωλήσεων.
 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση Φασόν Παραγωγικής διαδικασίας.
 • Οθόνη Γρήγορης καταχώρησης παραγωγής: Δημιουργία εντολών παραγωγής από παραστατικά αποθήκης παραγωγής και ανάλωσης.
 • MRP σενάρια παραγωγής, δημιουργία παραγγελιών προς προμηθευτή για προμήθεια πρώτων υλών από καταχωρημένες εντολές παραγωγής.
 • Σενάρια κοστολόγησης παραγωγής με μερισμό εξόδων ΓΒΕ, Εργατικά, Λοιπά Έξοδα.
 • Μερισμός εξόδων κοστολόγησης παραγωγής βάσει εργοστασίου, τμήματος, κέντρου εργασίας, είδους, Φασεολογίου, λογιστικής ερωτήματος στην βάση για συλλογή εξόδων από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.
 • Πηγές εξόδου από λογιστικά συστήματα, Χρεώσεις, ελεύθερο έξοδο, ερώτημα στην βάση.
 • Κοστολόγηση παραγωγής βάσει σεναρίου και δυνατότητα εκτέλεσης παραγωγικής διαδικασίας ανά βήμα πχ υπολογισμός εξόδων, κόστος παραγωγής, επίσημη κοστολόγηση(δημιουργία παραστατικών αποθήκης).
 • Διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά.
 • Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση κυκλώματος Δωροεπιταγών.
 • Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου.
 • Δυνατότητα Φορητής Τιμολόγησης.
 • Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους.
 • Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας και του υπόλοιπου παραστατικού.
 • Εγκρίσεις βάσει οργανογράμματος μέσα από το ολοκληρωμένο κύκλωμα εγκρίσεων.
 • Δυνατότητα επιλογής σύνθετων εμπορικών πολιτικών.
 • Πλήρης παρακολούθηση πόρων μέσω οργάνωσης ημερολογίων τμημάτων και ομάδων.
 • Μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης μέσω Email και SMS.
 • Διαχείριση Ερωτηματολογίων (αυτόνομα ή μέσα από καμπάνιες).
 • Διαχείριση Αιτήσεων Επισκευής με ενέργειες CRM (Καταχώρηση βλαβών, οδηγίες επίλυσης, πόροι , παραγγελία ανταλλακτικών, δημιουργία εμπορικών παραστατικών)
 • Διαχείριση Δωροεπιταγών μέσα από προγράμματα επιβράβευσης.
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα Πρωτοκόλλησης εγγράφων.
 • Διαχείριση δυναμικών λιστών επαφών.
 • Διαχείριση επαναλαμβανόμενων ενεργειών.
 • Διαχείριση ροών ενεργειών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μηχανογραφημένων επιταγών.
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών.
 • Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις.
 • Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη.
 • Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών (cash flow).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών.
 • Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα.
 • Πολυφασική παρακολούθηση συνεργείων.
 • Παρακολούθηση Εγγυήσεων.
 • Ιστορικότητα Service.
 • Πολλαπλή Τιμολόγηση.
 • Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων.
 • Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης.
 • Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό).
 • Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης.
 • Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο.
 • Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση.
 • Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης απλογραφικών και διπλογραφικών συστημάτων.
 • Παρακολούθηση κύριων και δευτερευόντων λογιστικών συστημάτων λογιστικής.
 • Ενσωματωμένα Έντυπα λογιστικής, περιοδικής ΦΠΑ, Φορολογίας εισοδήματος.
Διατίθεται σε:

Ζητήστε μας μια δωρεάν παρουσίαση!

Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση.